Foto:VCG

Foto:VCG

Më 7 shkurt, instituti i sondazhit për mendimet e qytetarëve Gallup publikoi raportin e fundit, ku thuhet që për shkak të shtimit të mbikëqyrjes ndaj ndërmarrjeve, shqetësimet e qytetarëve amerikanë kanë arritur në nivelin e lartë rekord.

Të dhënat tregojnë që 60% të amerikanëve janë pakënaqur nga politikat përkatëse mbikëqyrëse. Ndërkohë, 74% të amerikanëve janë shqetësuar nga përmasat dhe ndikimet e ndërmarrjeve të mëdha. Sipas të dhënave të Gallupit në vjeshtën e kaluar, 52% të të pyeturve ishin të mendimit që veprimet e qeverisë amerikane kanë tejkaluar kufirin e duhur të kompentencave qeveritare.