Rifillon procesi i shpalljes së vendeve vakante në Administratën Publike
2023-06-05 09:29:24

Zyrtarët (Foto Balkanweb)

Zyrtarët (Foto Balkanweb)

Niveli i pagës për punonjësit e Administratës Publike kalon edhe në një lloj filtri nga instancat përkatëse për të parë balancat mes pagesës dhe meritës. Agathi Nano nga Departamenti i Administratës Publike shpjegon mënyrën se si funksionon kjo në praktikë.

“Çeshtjen e vlerësimit të nivelit të pagave, Departamenti i Administratës Publike ka dy apo tre vite që bën një vlerësim që paga që kanë aktualisht nëpunësit civilë në administratën shtetërore është e përshtatshme apo jo. Nga një serë vlerësimesh që janë bërë është konstatuar që duhet të ndryshojë vetëm çeshtja e nivelit të pagave, por dhe disa elemente lidhur me strukturën e pagës dhe të jetë konform principit të një shpërblimi të drejtë me punën, me funksione dhe përgjegjësitë e pozicionit dhe shpërblimit të drejtë, në raport me eksperiencën që ka çdo punonjës”- u shpreh ekspertja.

E njëjta procedurë ndiqet për të gjithë punonjësit e Administratës Publike.

“Kjo është në të gjithë administratën publike, në të gjitha nivelet e saj, qoftë me statusin e nëpunësit civil dhe ata të cilët trajtohen me dispozitat e kodit të punës. Në parlament janë duke u shqyrtuar dy ligje shumë të rëndësishme, që i hapin rrugën rritjes së pagave dhe nëse pas miratimit të këtij procesi kalohet me aktet e tjera nënligjore të nevojshme për të zbatuar pikërisht këto akte ligjore që do të miratohen. Të dy aktet ligjore, si çdo akt tjetër ligjor në Republikën e Shqipërisë përcaktojnë bazat për rregullimin normimin e fushës përkatëse dhe për implementimin duhet një vendim konkret i këshillit të ministrave që do të përcaktojë pozicionet, strukturën e pagave dhe vlerën përkatëse për çdo pozicion” tha Agathi Nano.

Ekspertja Agathi Nano (Foto Linkedin)

Ekspertja Agathi Nano (Foto Linkedin)

Sipas ekspertes së Administratës Publike, rritja e pagës erdhi si domosdoshmëri.

“Pa diskutim që duke iu referuar edhe sektorit privat dhe duke parë edhe pjesën e pagës mesatare është vlerësuar e domosdoshme rritja. Si rrjedhojë e gjithë këtyre paketave ligjore vlerësohet se në vitin 2024 paga mesatare në nivel vendi do jetë 900 euro nga 563 që është sot. Kjo është reflektuar edhe në nevojën për ndryshimin e pagës minimale, e cila jo më larg sesa vjet ka qenë në vlerat e 34 mijë lekë të reja dhe sot është bërë 40 mijë lekë të reja. Të gjitha këto ndryshime reflektojnë nevojën e ndryshimeve dhe rritjes së pagave”, shtoi ajo.

Në një intervistë televizive, Agathi Nano nga Departamenti i Administratës Publike thotë se ka një sistem rekrutimi të centralizuar për këtë administrate.

“Departamenti i Administratës Publike është njësi që menaxhon gjithë burimet njerëzore në institucionet e administrates, të cilët kanë statusin e nëpunësit civil. Këtu përfshihen aparatet e Këshillit të Ministrave, të ministrive, 11 përkatësisht, me institucionet e tyre qendrore dhe prefekturat, që do të thotë menaxhon në një nivel të përafërt 9% të numrit total të nëpunësve të administratës shtetërore. Ne kemi një sistem rekrutimi të centralizuar për pjesën e administratës shtetërore, për pjesën e rekrutimit në shërbim civil që menaxhohet nga departamenti dhe është një sistem i decentralizuar i menaxhimit të shërbimit civil. Për pjesën tjetër, bashkitë menaxhojnë vetë burimet njerëzore me statusin e nëpunësit civil dhe institucionet e pavarura dhe janë ato që menaxhojnë në mënyrë individuale nevojat në shërbim civil”, u shpreh ekspertja

Cilat janë kriteret për t’u punësuar në pozicione të ndryshme  në Administratën Publike?

“Nëse flasim për kritere të rekrutimit në pozicione të shërbimit civil, është vetëm një ligj, një kuadër ligjor, që është miratuar në vitin 2013. Ligji  është i njëjtë si për departamentet e Administratës Publike që menaxhon shërbimin civil në institucionet e administratës shtetërore, ashtu edhe për pushtetin vendor, pra për bashkitë që menaxhojnë vetë shërbimin civil dhe për institucionet e pavarura. Kjo  do të thotë se ka disa kritere të përgjithshme dhe të posaçme dhe ndër kriteret e posaçme vlerësohet lloji apo niveli diplomës dhe vitet e eksperiencës që duhet të jenë për pozicione specifike. Këto përkthehen në pozicione të ndryshme, pra nëse niveli i eksperiencës 3 deri në 5 vjet  është kryesisht për pozicione drejtuese, shef sektori apo drejtor në drejtori, të paktën 1 vit përvojë në profesion mund të jetë për pozicionet më të ulëta, që janë specialistët që për shkak të funksioneve dhe detyrave, që kryejnë kanë dhe pagën të diferencuar” bëri të ditur ajo.

Administrata Publike (Foto ballkanweb)

Administrata Publike (Foto ballkanweb)

E ndërsa u  ndërprenë ër shkak të zgjedhjeve vendore, tashmë kanë nisur rekrutimet e reja për vendet vakante.

“Aktualisht ka vende vakante, ne kemi pasur një stopim të gjithë procedurave të rekrutimit, e kushtëzuar kjo edhe nga  zgjedhjet lokale të 2023. Departamenti ka rifilluar gjithë procesin e shpalljeve të gjithë vendeve vakante. Aktualisht ne kemi planifikuar për vitin 2023 të paktën 1 mijë vende  vakante sepse ne ecim me një plan vjetor të rekrutimit dhe një serë procesesh, të cilat janë procese rekrutimi që janë duke u zhvilluar aktualisht përpos të rejave të cilat po rifillojnë.”- u shpreh Agathi Nano nga Departamenti i Administratës Publike.