Rregulli i auditimit për të nxitur ndërmarrjet shtetërore dhe firmat e listuara
2023-05-09 10:39:25

Foto nga VCG

Foto nga VCG

Kina forcoi rregulloret mbi procesin e punësimit të firmave të kontabilitetit nga ndërmarrjet shtetërore dhe kompanitë e listuara brenda vendit, në një përpjekje për të përmirësuar cilësinë e auditimit, për të promovuar konkurrencë më të drejtë midis ofruesve të shërbimeve të kontabilitetit dhe për të ndjekur në mënyrë efektive një zhvillim me cilësi të lartë.

Ministria e Financave shpalli një rregull të ri në faqen e saj të internetit të enjten. Rregullorja përcakton një afat kohor shërbimi prej tetë vjetësh për të njëjtën firmë kontabël të punësuar nga NSH-të (ndërmarrjet shtetërore), i cili mund të zgjatet deri në maksimum 10 vjet në kushte të caktuara me miratim rregullator.

Rregulli, i nxjerrë së bashku nga Ministria e Financave, Komisioni i Mbikëqyrjes dhe Administrimit të Aseteve Shtetërore i Këshillit të Shtetit dhe Komisioni Rregullator i Letrave me Vlerë të Kinës, kërkon gjithashtu kontrolle të zgjeruara mbi sigurinë e të dhënave të firmave të kontabilitetit.

Sipas rregullores së re, NSH-të dhe kompanitë e listuara duhet të zëvendësojnë auditorët e jashtëm pas një periudhe të caktuar. Partnerët e projekteve të auditimit dhe nënshkrimi i kontabilistëve të certifikuar publikë, të cilët kanë marrë përsipër shërbimin e auditimit të një NSH-je ose firme të listuar për pesë vjet, nuk kanë të drejtë të marrin pjesë në shërbimet e auditimit në të njëjtën kompani për pesë vitet në vijim.

Përveç kësaj, NSH-të dhe firmat e listuara, ose pala rekrutuese, do të vlerësojnë individualisht çdo dokument aplikimi të vlefshëm nga ofruesit e shërbimeve të auditimit dhe të vlerësojnë rezultatet e konsoliduara. Pesha e pikës së menaxhimit të cilësisë duhet të jetë së paku 40 për qind, ndërsa pesha e ofertave të çmimeve nga ofruesi i shërbimit të auditimit do të jetë më së shumti 15 për qind.

Foto nga VCG

Foto nga VCG

Në një deklaratë që shoqëron publikimin për rregullin e ri, ministria e bëri të qartë se qëllimi kryesor i masave të reja është promovimi i konkurrencës së ndershme midis auditorëve dhe rregulli i ri do të zbatohet për të gjitha firmat e kontabilitetit.

Masat e reja u bëjnë thirrje gjithashtu NSH-ve dhe firmave të listuara që të forcojnë rishikimet e menaxhimit të sigurisë së të dhënave për firmat e kontabilitetit gjatë proceseve të përzgjedhjes dhe punësimit.

Li Baixing, profesor i kontabilitetit në Universitetin e Ekonomisë dhe Biznesit në Pekin, tha të premten se pika kryesore e rregullave të reja është se ato e bëjnë të qartë se cilësia e auditimit është kriteri kryesor për punësimin e ofruesve të shërbimeve të auditimit.

"Kjo do të ndihmojë në promovimin e cilësisë së auditimit dhe nxitjen për një zhvillim të shëndetshëm të kontabilistëve publikë të certifikuar, që besoj se është qëllimi kryesor i rregullit të ri," tha Li.

Foto nga VCG

Foto nga VCG

Në mënyrë të veçantë, kufiri në numrin e viteve që një firmë e shërbimeve profesionale mund të ofrojë shërbime auditimi për të njëjtin biznes ose organizatë, dhe pesha e madhe e rezultateve për cilësinë e shërbimit, mund të funksionojë për të shmangur marrëveshjet e fshehta ndërmjet NSH-së ose kompanisë së listuar dhe auditorit. Kjo ka qenë një çështje që shumë besojnë se ngriti shqetësime për rënien e cilësisë së auditimit.

Tian Lihui, profesor i financës në Universitetin Nankai në Tianjin, tha se rregulli i ri vjen në sfondin e ndjekjes së Kinës për zhvillim me cilësi të lartë, ku qeverisja korporative me cilësi të lartë e NSH-ve dhe firmave të listuara është kritike.

"Rregulli i ri pritet të ngrejë nivelin e pavarësisë, objektivitetit dhe profesionalizmit të auditimit për ndërmarrjet. Përmirësime të tilla në shërbimet e auditimit do t'i bëjnë pasqyrat financiare të NSH-ve të besueshme dhe të besueshme, duke nënvizuar kështu të metat në kontrollet e brendshme të kompanive, të cilat nga ana tjetër do të përmirësohen cilësinë e qeverisjes së korporatave në Kinë”, tha Tian.