Mësimin 9 Të bisedosh për gjendjen shpirtërore
  2013-07-19 16:11:49
我很想家。Wǒ hěn xiǎng jiā.

A:Më ka marrë shumë malli (për familje). Po të më mësosh sot si të thotë "më ka marrë shumë malli", do të isha shumë i kënaqur. B: Mirë, do të mësojmë. "wo3hen3xiang3jia1." "wo3", "unë". "hen3", "shumë", "xiang3", "mall", "jia1", "familje" ose "shtëpi". "Më ka marrë shumë malli për familje", "wo3hen3xiang3jia1."