Ekonomia e platformës, si një aktivitet ekonomik që përdor teknologjitë digjitale, ka pasur një ndikim pozitiv në sektorin financiar, si dhe në rritjen ekonomike. Platformat dhe teknologjitë digjitale kanë zgjidhur shumë nga sfidat me të cilat përballet sistemi financiar, veçanërisht në financat gjithëpërfshirëse.

Kina ka parë vrull në zhvillimin e pagesave celulare, investimeve në internet, kredive të mëdha teknologjike dhe monedhës digjitale, të cilat të gjitha luajnë një rol të rëndësishëm në nxitjen e financave gjithëpërfshirëse dhe pritet të luajnë një rol kritik në rritjen e ardhshme ekonomike të vendit.

Si fillim, ekonomia e platformës ka një ndikim të madh në sektorin financiar, i cili mund të ngushtohet në "tri rritje dhe tri ulje".

"Tri rritjet" do të thotë se ekonomia e platformës ka ndihmuar në rritje të shkallës së biznesit, përmirësimin e efikasitetit si dhe përvojën e përdoruesit. Duke qenë se platforma mund të ofrojë shërbime për shumë klientë në të njëjtën kohë, kostot minimizohen, kështu që efikasiteti i përgjithshëm natyrisht do të rritet.

VCG

VCG

Platformat digjitale ofrojnë gjithashtu shërbime të personalizuara. Me përparimet teknologjike, këto shërbime do të jenë më të përshtatshme për t'u përdorur dhe më të njohura në mesin e konsumatorëve.

Vetëm imagjinoni, nëse pagesat celulare dështojnë, përdoruesit janë më pak të gatshëm t'i përdorin ato. Nëse teknologjia e komunikimit 2G do të ishte ende në përdorim sot, pagesat në internet dhe aktivitetet e tjera të bazuara në ueb do të ishin shumë të papërshtatshme. Prandaj, përparimet teknologjike kanë përmirësuar vazhdimisht përvojën e përgjithshme të përdoruesit.

"Tri uljet" i referohet "uljes së kostove, uljes së rreziqeve dhe minimizimit të kontaktit". Për sa i përket kontrollit të rrezikut në veçanti, të dhënat e përdoruesve të grumbulluara nga platforma do të jenë shumë të dobishme për të identifikuar rreziqet paraprakisht.

Bazuar në ndryshimet e mësipërme, platformat digjitale do të kenë një ndikim të caktuar në rregullat dhe madje edhe ligjet e aktivitetit ekonomik dhe shkëmbimeve. Përdoruesit do të bëhen më të varur nga vetë platforma, por platforma do të jetë gjithashtu e lidhur ngushtë me ekonominë.

Kina përqafoi për herë të parë internetin në vitin 1994, kur u themelua kompania e parë e internetit – “Yinghaiwei” Që atëherë, u krijua një grup gjigantësh të internetit, si “NetEase”, “Baidu”, “Alibaba”, “Tencent” dhe “Sina”.

Aktualisht, kompanitë e platformave të vendit janë zhvilluar mjaft mirë dhe janë të krahasueshme me kompanitë kryesore të huaja të internetit, kryesisht falë përmirësimeve në teknologjinë digjitale, reformave të orientuara nga tregu, popullatës së madhe dhe kushteve relativisht të pavarura të tregut.

Megjithatë, zhvillimi i ekonomisë digjitale të vendit ka nevojë edhe për rregullore, veçanërisht kur bëhet fjalë për mbrojtjen e të dhënave personale. Disa platforma mbledhin dhe analizojnë të dhëna në mënyrë të paligjshme, gjë që cenon privatësinë dhe dëmton interesat e konsumatorëve. Kjo është edhe arsyeja pse gjatë vitit të kaluar rregullatorët kanë marrë një sërë masash për të mbikëqyrur platformat. Përpjekje të tilla synojnë të nxisin industrinë e platformës të zhvillohet në një mënyrë më të standardizuar. Nga ky këndvështrim, ekonomia me platformë e vendit ka perspektiva të gjera zhvillimi.

Për ta shtjelluar më tej, financat janë një pjesë e domosdoshme e zhvillimit ekonomik. Problemi më i madh në zhvillimin aktual financiar është asimetria e informacionit, që mund të çojë lehtësisht në rreziqe serioze sistemike. Një funksion i rëndësishëm i sistemit financiar është të zvogëlojë shkallën e asimetrisë së informacionit dhe të përmirësojë besueshmërinë e transaksioneve ose atë që ne e quajmë "financa gjithëpërfshirëse".

Financat gjithëpërfshirëse po luajnë gjithnjë e më shumë rol më kritik në zhvillimin ekonomik të Kinës. Nga njëra anë, rritja ekonomike e vendit ka qenë shumë e suksesshme në vitet e fundit, me një rritje mesatare vjetore të PBB-së prej mbi 9 për qind. Por ka shumë boshllëqe midis rajoneve, probleme me shpërndarjen e të ardhurave dhe mjediset e funksionimit për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme.

Rëndësia e financave gjithëpërfshirëse do të jetë edhe më e theksuar pasi prosperiteti i përbashkët është theksuar si një synim kryesor i zhvillimit ekonomik. Kjo do të thotë se zhvillimi ekonomik në vijim do t'i kushtojë më shumë vëmendje mjeteve të jetesës dhe bizneseve të cilave u shërben financa gjithëpërfshirëse.

Nga ana tjetër, në fazën e re të zhvillimit, ekonomia e Kinës do të kalojë drejt zhvillimit me cilësi të lartë dhe inovacioni do të luajë një rol vendimtar në nxitjen e rritjes ekonomike. Për të nxitur inovacione të tilla, sipërmarrjet e vogla e të mesme janë forca kryesore.

Në të kaluarën, financimi gjithëpërfshirës kishte për qëllim kryesisht promovimin e barazisë sociale. Por sot, një funksion më i rëndësishëm është promovimi i rritjes së qëndrueshme ekonomike.

Kina bëri një hap të madh në financat gjithëpërfshirëse nga viti 2016 në 2020-n kryesisht për shkak të aplikimit të teknologjisë digjitale.

VCG

VCG

Financimi digjital filloi në 2004-n me nisjen e “Alipay” dhe ky i fundit zhvilloi sistemin e vet të pagesave të ngjashëm me “eBay” në Shtetet e Bashkuara. Në vitin 2010 nisën pagesat digjitale. Më vonë u futën pagesat e “WeChat” së bashku me një sërë modalitetesh digjitale financimi.

Për t'iu referuar aplikimit të teknologjisë digjitale në financa përdoret koncepti i financave digjitale. Financat digjitale janë të ndryshme nga financat e internetit dhe teknologjia financiare. Konotacioni tenton t’i balancojë të dyja, duke përfshirë edhe kompanitë e teknologjisë që përdorin teknologjinë digjitale për të ofruar shërbime financiare, edhe institucionet financiare tradicionale, që përdorin teknologjinë digjitale për të përmirësuar shërbimet e tyre financiare.

Vitet e fundit, zhvillimi i financave digjitale ka qenë shumë aktiv brenda dhe jashtë vendit. Por vendet e huaja i kushtojnë më shumë vëmendje kriptomonedhës, monedhës digjitale, pagesave ndërkufitare dhe fushave të tjera. Financat digjitale të Kinës lidhen më shumë me pagesat në celular, investimet në internet dhe renminbi digjital.

Zhvillimi i financave gjithëpërfshirëse në Kinë është relativisht i pamjaftueshëm dhe një numër i konsiderueshëm shërbimesh financiare janë të pamjaftueshme, veçanërisht për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme, familjet me të ardhura të ulëta dhe subjektet ekonomike rurale.

Grupet e mësipërme kanë pak akses në shërbimet financiare. Prandaj, produktet e financave digjitale janë mirëpritur.

Një arsye tjetër e rëndësishme për zhvillimin e shpejtë të pagesave celulare është aplikimi i teknologjisë digjitale. Kjo mundëson që pagesat me celular të kenë cilësi të lartë shërbimi dhe lejon platformën të përshkallëzojë fitimet. Klientët aktivë ditorë të “WeChat Pay” dhe “Alipay” kanë tejkaluar 1 miliard, që është i paprecedentë dhe pak mjete pagese digjitale mund ta arrijnë këtë.

Përveç kësaj, financat digjitale kanë bërë përparim të jashtëzakonshëm në fushën e kredisë. Në të kaluarën, ishte shumë e vështirë për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme të merrnin kredi dhe ishte e vështirë të siguronin klientë dhe të kontrollonin gjithashtu rrezikun.

Përveç “WeChat” dhe “Alipay”, “Douyin”, “Meituan”, “JD” dhe platforma të tjera të mëdha kanë gjithashtu një numër shumë të madh përdoruesish.

Sot, kudo në Kinë, për sa kohë që dikush ka një smartphone dhe një sinjal, shërbimet financiare janë të aksesueshme. Kompanitë e mëdha të kreditimit janë gjithashtu në gjendje të analizojnë klientët, të vlerësojnë aftësinë e tyre kreditore dhe më pas të gjejnë mënyra për t'i kthyer ata në klientë, gjë që zgjidh problemin e sigurimit të klientëve.

Shfletimi, kërkimi, shikimi e videove të shkurtra, porositja e ushqimeve, blerjet elektronike, do të lënë gjurmë digjitale.

Akumulimi i një gjurme të tillë digjitale shndërrohet në të dhëna të mëdha, të cilat janë shumë të dobishme për të monitoruar kushtet e huamarrësve në kohë reale.

Sipas modelit tradicional, bankat përdorin të dhënat financiare të një ndërmarrjeje si bazë për vlerësimin, por të dhënat financiare bazohen kryesisht në njësi tremujore. Përkundrazi, gjurmët digjitale janë të dhëna në kohë reale, të cilat mund të ilustrojnë sjelljet ose transaksionet e përdoruesve në kohë reale.

Me mbështetjen e platformave dhe teknologjisë digjitale, do të ketë më shumë fusha të reja zhvillimi në të ardhmen, si menaxhimi i pasurisë i mbështetur nga teknologjia digjitale, platformat inteligjente këshilluese për investime, si dhe zinxhirët industrialë dhe financimi i zinxhirit të furnizimit. Si përfundim, financat digjitale kanë marrë njëfarë vrulli me ndihmën e teknologjive digjitale dhe platformave, por ka ende një rrugë të gjatë për të bërë në të ardhmen.