Dokumenti zyrtar i publikuar së fundi nga autoritetet qendrore kineze, për të përshpejtuar ndërtimin e një tregu të unifikuar kombëtar, tregon se është e nevojshme të përshpejtohet krijimi i një sistemi dhe rregullash të unifikuar të tregut kombëtar, të eliminohet proteksionizmi dhe segmentimi i tregut, të hiqen pengesat që kufizojnë ciklin ekonomik, të promovohet rrjedha e qetë e faktorëve dhe burimeve të mallrave në një shkallë më të madhe dhe të përshpejtohet ndërtimi i një tregu të unifikuar kombëtar efikas, i standardizuar, i drejtë dhe plotësisht i hapur.

Foto:VCG

Foto:VCG

Dokumenti ngjalli një përgjigje pozitive brenda dhe jashtë vendit, sepse një treg i unifikuar do t'i lejojë njësitë e tregut, duke përfshirë ndërmarrjet e financuara nga jashtë, të përfitojnë nga mundësitë e mëdha të zhvillimit. Së pari, unifikimi i rregullave të sistemit të tregut dhe rregullimi i rreptë i konkurrencës së pahijshme të tregut dhe ndërhyrja në treg do t'u japë sipërmarrjeve të financuara nga jashtë akses më të madh në treg.

Edhe pse Kina ka vendosur rregulla bazë të sistemit të tregut, ka forcuar mbrojtjen e të drejtave të pronësisë, por në disa rajone dhe sektorë ka akses jo të njëtrajtshëm në treg. Për më tepër, disa rajone duhet të fshijnë proteksionizmin vendas dhe segmentimin e tregut vendas dhe t'i trajtojnë ndërmarrjet e financuara nga jashtë në mënyrë më të barabartë përsa i përket certifikimit të kualifikimit, licencimit të biznesit, ofertimit dhe prokurimit.

Së pari, dokumenti e shikon si prioritet forcimin e unifikimit të sistemeve dhe rregullave bazë të tregut dhe premton përmirësimin e mbrojtjes së të drejtave të pronësisë, aksesin në treg, konkurrencën e ndershme dhe kredinë sociale.

Ai kërkon gjithashtu të shfuqizojë politikat që pengojnë unifikimin e tregut dhe konkurrencën e ndershme, si dhe heqjen e politikave që mund të kenë diskriminuar ndërmarrjet e financuara nga jashtë dhe ato jovendase.

Zbatimi i rekomandimeve të dokumentit do të sigurojë unifikimin e politikave, përmbajtjen e rregullave dhe koordinimin e duhur në të gjithë vendin, i cili nga ana tjetër do të ndihmojë në zhvillimin e një mjedisi biznesi të bazuar në treg dhe ligj dhe do t'u mundësojë ndërmarrjeve të financuara nga jashtë të kenë akses më të madh në treg.

Së dyti, promovimi i unifikimit të nivelit të lartë të produkteve dhe shërbimeve do të ndihmojë në rritjen e tregut dhe do të sigurojë një hapësirë të gjerë tregu për ndërmarrjet e financuara nga jashtë. Kina ka grupin më të madh me të ardhura mesatare në botë, dhe të ardhurat e saj të disponueshme për frymë në vitin 2021 arritën në 35.128 juanë (5244 dollarë). Gjithashtu, shitjet totale me pakicë të mallrave të konsumit arritën në 44.08 trilionë juanë, 12.5 për qind më shumë në bazë vjetore, duke reflektuar fuqinë e fortë të konsumit të brendshëm të Kinës.

Përveç kësaj, konsumi i brendshëm është më shumë i përqendruar në përmirësimin e cilësisë së produktit sesa në sasi, konsumin e shërbimeve në vend të konsumit të thjeshtë të mallrave dhe personalizimin dhe diversifikimin në vend të imitimit. Si rezultat, janë shfaqur formate, modele dhe skenarë të rinj të konsumit.

Foto:VCG

Foto:VCG

Sipas dokumentit, për të përmbushur kërkesat më të larta të njerëzve për siguri dhe cilësi të produkteve dhe shërbimeve, është e nevojshme të përmirësohen standardet dhe sistemet e matjes, si dhe cilësia e shërbimeve, përveç optimizimit të mjedisit të konsumit, rritjes së besimit të konsumatorit dhe lehtësimin e kërkesave të mundshme.

Një treg i unifikuar kombëtar jo vetëm që do t'i shtojë avantazhet e një tregu vendas super të madh, por gjithashtu do të ndihmojë ndërmarrjet e financuara nga jashtë të fitojnë më shumë hapësirë tregu.

Së treti, një treg vendas shumë efikas dhe i qetë do të krijojë kushte të favorshme për kompanitë e huaja për të optimizuar zinxhirët e tyre të furnizimit dhe për të mprehur avantazhin e tyre konkurrues.

Për shkak të pengesave në ecurinë e mallrave vendase, kostot e logjistikës dhe të transaksionit për të gjithë shoqërinë mbeten të larta dhe aftësia e menaxhimit të zinxhirit të furnizimit të ndërmarrjeve të financuara nga jashtë është e kufizuar.

Është e rëndësishme të ndërtohet një treg kombëtar i unifikuar sepse do të lehtësojë zgjerimin efikas dhe pa probleme të tregut vendas duke promovuar lidhjen me standarde të larta të objekteve të tregut dhe duke krijuar një treg kombëtar për faktorët dhe burimet. Kjo gjë do të zvogëlojë kostot e transaksionit, do të zbusë procesin e prodhimit dhe shkëmbimit të ndërmarrjeve dhe do të rrisë fluksin e faktorëve të prodhimit në tregun e brendshëm, duke krijuar kushte të favorshme për ndërmarrjet e financuara nga jashtë për të optimizuar zinxhirët e tyre të furnizimit dhe për të përmirësuar konkurrencën e tyre.

Përshpejtimi i ndërtimit të një tregu të madh të unifikuar kërkon jo vetëm përpjekjet e qeverive në të gjitha nivelet, por edhe pjesëmarrjen e të gjithë sektorëve të shoqërisë, ku ndërtimi digjital, sistemi i cilësisë së mallrave dhe ndërtimi i sistemit standard të matjes janë fusha në të cilat ndërmarrjet mund të luajnë role të rëndësishme.

Përveç kësaj, ndërtimi i një tregu të dedikuar të energjisë dhe i një tregu të mbrojtjes ekologjike dhe mjedisore do të krijojë mundësi për aktorët e tregut. Prandaj, ndërmarrjet e financuara nga jashtë në industritë e ndërlidhura duhet të përdorin avantazhet e tyre për të ndihmuar në ndërtimin dhe pjesëmarrjen aktive në një treg të unifikuar kombëtar.