Mësimin 15 Të blesh ushqim në rrugë
  2014-02-10 15:31:10
A: 我喜欢吃羊肉串。

Wǒ xǐhuan chī yángròuchuàn.

Më pëlqen shishqebapi. 

B: 我们去买点饮料吧。

Wǒmen qù mǎi diǎn yǐnliào ba.

Le të shkojmë e të blejmë disa pije.