>>[Gjendja ekonomike]
Gjendja ekonomike 
>>[Struktura industriale]
Gjendja themelore e strukturës industriale 
Bujqësia  
Industria  
Sektorët e shërbimeve  

>>[Sistem ekonomik]
Sistemi i ekonomisë socialiste të tregut  
Struktura e pronësive 
>>[Strategjia e zhvillimit ]
Strategjia e zhvillimit  
>>[Mjedisi i investimeve]
Ndërtimi i infrastrukturës  
Politikat e investimeve  
Rajonet e posaçme ekonomike dhe qytetet e hapura bregdetare 
Zonat shtetërore të zhvillimit ekonomiko-teknik 
Rajonet shtetërore të teknologjisë së lartë dhe të re  
Zonat e përjashtuara nga taksat 
>>[Tregëtia e jashtme]
Gjendja e eksportit dhe importit  
Shfrytëzimi i fondeve të huaja 
Shoqëritë kryesore shumëkombëshe në Kinë 
>>[Sistem financial]
Banka dhe mbikëqyrja  
Obligacionet dhe mbikëqyrja në to 
Sigurimi shqëror dhe mbikëqyrja e administrimi i tij  
Administrimi i monedhave kineze Renminbi dhe i valutave 
>>[Jeta ekonomike]
Të ardhurat dhe konsumi i banorëve 
Sigurimet shoqërore 
>>[Projekte të mëdha]
Vepra hidraulike Sanxia  
Vepra e sjelljes së ujit të jugut në veri  
Vepra e hekurudhës Qinghaj-Tibet
Vepra e sjelljes së gazit natyror të perëndimit në lindje
Vepra e çuarjes së energjisë elektrike të perëndimit në lindje  
>>[Ndërtimi i pjesës perëndimore të Kinës ]
Ndërtimi i pjesës perëndimore të Kinës  
>>[Ripërtëritja e bazës së vjetër industriale të Kinës veri-lindore ]
Ripërtëritja e bazës së vjetër industriale të Kinës veri-lindore