>>[Instrumente me tela]
Reuafu 
Liuqin 
Guqin 
Jiayeqin 
Huobusi 
Dongbulai 
Ruan 
Konghou 
>>[Instrumente me hark]
Banhu 
Matouqin 
Leiqin 
Niu Tuiqin 
Gaohu 
Erhu
>>[Instrumente frymore]
Xibili
Houguan 
Xiao 
Guanzi 
Xun 
Sheng 
Huluxiao 
Fyell 
>>[Instrumente me tela]
Yangqin 
>>[Instrumente frymore]
Kouxian 
>>[Instrumente me shkop]
Qing 
Seria e kambanave 
Gong 
Daulle